Lượt xem: 374
Đảng ủy Thanh tra tỉnh tổ chức triển khai, quán triệt Chuyên đề năm 2023
“Sóc Trăng phát huy ý chí tự lực, tự cường đẩy mạnh phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  

Căn cứ Hướng dẫn số 08-HD/ĐUK, ngày 08/02/2023 của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tổ chức học tập, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Sóc Trăng phát huy ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Công văn số 770/VP-VX ngày 20/02/2023 của Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc tổ chức học tập, sinh hoạt, tuyên truyền và thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Sóc Trăng phát huy ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Thực hiện Kế hoạch số 16-KH/ĐUTTr, ngày 10/02/2023 của Đảng ủy Thanh tra tỉnh Sóc Trăng Tổ chức học tập, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Sóc Trăng phát huy ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hình ảnh: Hội nghị triển khai, quán triệt Chuyên đề năm 2023

Sáng ngày 24/02/2023, Đảng ủy Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Chuyên đề năm 2023 “Sóc Trăng phát huy ý chí tự lực, tự cường đẩy mạnh phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho đảng viên, quần chúng trong toàn đảng bộ.
Hội nghị do đồng chí Lê Tấn Đạt, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Chánh Thanh tra tỉnh triển khai, quán triệt. Kết quả có 22 đồng chí đảng viên và quần chúng tham dự.
Chuyên đề năm 2023 có hai phần chủ yếu: Phần thứ nhất “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân”; Phần thứ hai “Sóc Trăng phát huy ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 phải gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan Thanh tra tỉnh về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
Qua học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023, đảng viên, quần chúng đã nắm được những nội dung cơ bản của Chuyên đề, nhất là tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế; đặc biệt là 05 nhiệm vụ, giải pháp do Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra đó là: (1) Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; (2) tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; (3) tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách; (4) tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm; (5) phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Sóc Trăng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân chính là quá trình phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển, tinh thần đoàn kết các dân tộc, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, tinh thần, vượt qua khó khăn, thách thức, huy động sức mạnh tổng hợp, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực nhất, ý nghĩa nhất để thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội mà Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra.  
Qua đó từng đảng viên, quần chúng vận dụng các nội dung Chuyên đề năm 2023 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, đạt chất lượng, hiệu quả./. 

 
Thanh tra tỉnh Sóc Trăng(P.NV2-VP)
Thông báo mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 11
  • Trong tuần: 1 488
  • Tất cả: 475235
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
  • Bình chọn Xem kết quả