Lượt xem: 143
THÔNG BÁO Về việc đăng tải công khai Kết luận thanh tra

Căn cứ Điều 79 Luật Thanh tra ngày 14 tháng 11 năm 2022;

Căn cứ Điều 48, Điều 49 Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính Phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thanh tra.
Nay Thanh tra tỉnh tiến hành đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Sóc Trăng tại địa chỉ: https://thanhtra.soctrang.gov.vn các kết thanh tra sau đây:

1. Kết luận thanh tra số 01/KL-TTr ngày 26/01/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng về thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật, chế độ, chính sách, văn bản hướng dẫn của cơ quan chức năng; quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

2. Kết luận thanh tra số 02/KL-TTr ngày 26/01/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng về thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật, chế độ, chính sách, văn bản hướng dẫn của cơ quan chức năng; quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

3. Kết luận thanh tra số 03/KL-TTr ngày 26/01/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng về thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật, chế độ, chính sách, văn bản hướng dẫn của cơ quan chức năng; quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

4. Kết luận thanh tra số 04/KL-TTr ngày 26/01/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng về thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật, chế độ, chính sách, văn bản hướng dẫn của cơ quan chức năng; quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

5. Kết luận thanh tra số 05/KL-TTr ngày 26/01/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng về thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật, chế độ, chính sách, văn bản hướng dẫn của cơ quan chức năng; quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.2

6. Kết luận thanh tra số 06/KL-TTr ngày 26/01/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng về thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật, chế độ, chính sách, văn bản hướng dẫn của cơ quan chức năng; quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

7. Kết luận thanh tra số 07/KL-TTr ngày 29/01/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng về thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật, chế độ, chính sách, văn bản hướng dẫn của cơ quan chức năng; quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, do Sở Xây dựng thực hiện.

17TB ĐOÀN QH.pdf

công bố kết luận lên cổng.rarThanh tra tỉnh Sóc Trăng (VP)
Thông báo mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 175
  • Trong tuần: 879
  • Tất cả: 550234
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
  • Bình chọn Xem kết quả